Общи условия

I. Предмет на Общи Условия за ползване

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „EOTEX“ ЕООД, гр.Варна, бул. 3-ти март 22В, наричано по-долу за краткост Доставчик, и клиентите, наричани по-долу Ползватели, на електронната платформа www.greenies.bg, наричан по-долу „Платформа”. 

„Платформа“ – www.greenies.bg e сайт, базиран в интернет пространството, който, благодарение на специално разработен за нуждите на платформата софтуер, позволява достъп до продуктова информация, покупка на желани продукти и услуги и създаване на отделен регистриран акаунт.

 „Ползвател” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия и се възползва от информацията, функционалностите и възможностите за покупка на продукти и услуги, поместени в онлайн платформата.

 „Доставчик” e юридическото лице, собственик на платформата и притежател на регистрираната търговска марка на платформата. 

ІІ. Данни за доставчика:

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 
1. Наименование на Доставчика: „EOTEX“ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление гр.Варна, бул. Трети март 22В
3. Адрес за упражняване на дейността гр. Варна
4. Контакт:  имейл адрес: office@greenies.bg
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 206616620

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG206616620

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. Характеристика на платформата:

Чл.3. Платформата е достъпна на адрес в Интернет www.greenies.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Платформата стоки, и да участват в процесите свързани и водещи към договора за покупко-продажба, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Платформата и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Платформата чрез интерфейса на страницата, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Платформата;
4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Платформата, съгласно поддържаните   начини за разплащане в Платформата.

5. Да получава обаждания, имейли или друг тип съобщения, без допълнително изрично съгласие, когато те са във връзка с изпълнението на договора и касaят теми свързани с това. 

6. Да получават информация за нови стоки, статии и материали, търговски предложения, предлагани от Платформата, включително и чрез имейл адреси, телефонни обаждания, смс съобщения, „пуш“ нотификации и друг тип електронни съобщения ако доброволно е дал съгласие и е потвърдил чрез предвидените в Платформата функционалности за абониране, регистрация и съгласие.

7. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

8. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на Платформата в Интернет;
9. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо и ако това включва връщане на договорения продукт, то същия трябва да отговаря на условията за връщане обявени в Платформата.

Чл.4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл.5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Платформата чрез интерфейса на Доставчика или други средства на комуникация /като телефонно обаждане, имейл или потвърждение с електронно съобщение тип смс, Фейсбук съобщение, Вайбър или УатсАп съобщение/, достъпни на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки, след заплащане на дължимата сума от страна на Ползвателя. Изключение са случаите, в които стоката е закупена със стоков кредит на изплащане чрез предложените в платформата банкови инструменти или линкове, за предлагането на които доставчика има сключени договори и е ролята си на кредитен посредник. В тези случаи избраните стоки се заплащат от банката на доставчика, а Ползвателя получава избраните продукти.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията /и ясно описаната цена на продукта/определени в Платформата и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на сумата от цената на избраните продукти, обявена от Доставчика на адреса на Платформата в Интернет или чрез друга допълнителна договорка плюс цената за доставка, която е ясно описана и е част от процеса на поръчка.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на платформата и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката cе определя отделно от цената на стоките и e ясно показана преди и в процеса на поръчка

Чл.6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления и координати за връзка /адрес, имейл адрес и телефонен номер/ от Ползвателите на сайта, са извършени доброволно от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, чрез обаждане по телефон или чрез изпращане на имейл, като Ползвателят е въвел съответното име и е получил на електронния си адрес персонална парола за достъп.

IV. Използване на Платформата

Чл.7. (1) За да използва Платформата за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име/собствено и фамилия/, адрес за доставка, валиден имейл адрес, телефон и парола за отдалечен достъп, в случаите, в които платформата изисква регистрация. Ако ползвателят е попълнил своите данни за поръчка, но не е направил все още валидна регистрация платформата ще генерира автоматично регистрация и ще изпрати уникална парола за достъп на въведения от ползвателя имейл адрес.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика. Ако паролата е автоматично генерирана от системата, клиента ще получи автоматичен имейл адрес и ще има възможност да промени паролата си с избрана от него. 
(3) С попълване на данните си при реализирана покупка, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и приема безусловно да ги спазва при всички взаимоотношения с Платформата. 
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) Ползвателят има право и предоставена, чрез интерфейса на Платформата, техническа възможност по всяко време да промени, всяка от доброволно подадените лични данни, както и да заяви на Доставчика, желанието си да бъде анонимизиран или забравен напълно, следвайки процедурите описани в Политика за поверителност на Платформата и ако това не е в разрез с действащото в Република България законодателство изискващо запазването на информацията във връзка с изпълнението на договора и/или спазване на изисквания от други закони.

(7) Ползвателят може да използва пълната функционалност на платформата на Доставчика, без  да извърши регистрация в сайта на платформата, като потвърждаването на покупка се счита за доброволна регистрация. След потвърждаване на покупка Ползвателят получава съобщение за направената от него регистрация на електронни си адрес. В съобщението е подадена и автоматично генерирана парола, която може да бъде променена по всяко време. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(8) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в Платформата чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на Платформата.

Чл.8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес по всяко време.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за некоректно подадена информация относно адрес, телефон и имейл адрес водещи до невъзможност за комуникация, за потвърждение за покупка и/или за доставяне на закупената стока.
(6)Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба 

Чл.9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Платформата.

(2) Договорът се сключва на български език или на английски език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на Платформата

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика.

(7) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл.10. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

Разглеждане на продукти в електронна платформа www.greenies.bg, избор на продукт, избор на начин на заплащане и предоставяне на необходимите данни за доставка, контакт и заплащане. Ако Ползвателят има към този момент регистрация в Платформата, може да извърши покупка чрез нея без да е необходимо отново да въвежда лични данни. Ако няма  регистрация Ползвателят може да обяви и потвърди желанието си за такава чрез телефонно обаждане към служител на Доставчика или чрез електронно съобщение през Платформата. В случаите на сключване на договор чрез телефонно обаждане, Ползвателят доброволно и съзнателно предоставя личните си данни /имена, адрес, телефон, имейл адрес/ на Доставчика във връзка с изпълнение на дейностите по договора, включително и информационна комуникация с Ползвателя.

Описание на стъпки за покупка:
1.Влизането в системата за извършване на поръчки на Платформата става чрез идентифициране с име и парола или друг начин за идентификация;
2.Избиране на една или повече от предлаганите стоки на Платформата и добавянето им към списък със стоки за покупка;
3.Предоставяне на данни за извършване на доставка и контактна информация;
4.Избор на способ и момент за плащане на цената.
5.Потвърждение на поръчката;
(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса или осъществят телефонно обаждане.

VI. Особени задължения на доставчика. Защита на потребителите. 

Чл.11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Платформата, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

Чл.12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в продуктовата страница на всяка стока на сайта на Платформата.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика и е ясно описана и видима в продуктовата страница на всяка стока в сайта на Платформата.
(3) Стойността на транспортните разходи, не са включени в цената на стоките и се определят от Доставчика. Цената ясно се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

  • В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на Платформата;
  • При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба и преди завършване на процеса на покупка;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на Платформата или електронна поща.

Чл.13. (1) Потребителят осъществява плащане на Доставчика спрямо предвидените методи за извършване на плащанията, които Доставчикът е описал.

Чл.14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в минималния срок 14 дни, предвиден в законодателството, считано от датата на приемане на стоката чрез формуляр за отказ в свободен текст, описващ подробно основанията за отказ от договора
.

Отказ може да бъде осъществен само и единствено по следните причини:
– Забавяне на доставката над описаните в сайта под всеки продукт условия;
– При доставка на стоката, ако тя е повредена, негодна или несъответства на осъществената поръчка;

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. За доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. За доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

3. За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
4. За доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

Чл.15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно под нейното описание при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на платформата.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл.16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.

Чл.17. Информация за условия на връщане и замяна съобразно чл. 112-115 от ЗЗП
     
Чл.18. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Чл.19. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VII. Условия за копиране на информация: 

Чл.20. (1) Цялата информация, публикувана в сайта www.greenies.bg, е собственост на „ЕОТЕХ“ ЕООД. Онлайн платформата дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват единствено връзки към www.greenies.bg.

  (2) Забранява се копирането на информационно съдържание /снимки, текст, видео материали/ под каквато и да е форма от www.greenies.bg и поставянето им в други уеб сайтове, платформи и онлайн магазини без писмено съгласие на „ЕОТЕХ“ ЕООД.

VIII. Защита на личните данни:

Чл.21. (1) ЕОТЕХ Еоод е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на платформата и в съответствие с изискванията на европейски регламент GDPR, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели.

(2)Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(3) От съображения за сигурност за личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпраща информация само на имейл адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(4) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за поверителност и работа с личните данни.
(5) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в Платформата и съобразно изпълнението на договора и спазвайки стриктно нормите на европейския регламент GDPR

(6)Ползвателите се съгласяват, че Доставчика има право да използва личните им данни за целите на комуникация между двете страни по изпълнение на договора, включително да изпраща съобщения на предоставения електронен имейл  адрес или sms на оставения телефонен номер, като за целта не е нужно допълнително съгласие от Ползвателя.

(7) Ползвателите могат да получават важни информационни послания и бюлетини на предоставените от тях координати /електронен адрес, телефонен номер, профили в социални мрежи, адрес за доставка/ свързани с дейността на Доставчика, само ако доброволно са изявили желание за това и са дали съгласие чрез предвидените в Платформата функционалности за абонамент, регистрация и съгласие.

(8) Ползвателите имат право във всеки момент да се откажат от възможността да получават информационни съобщения от Доставчика като за целта изрично посочат това си желание във секцията от „отказ от бюлетин“, намираща се в края на всяко информационно съобщение или заявят желание данните им да бъдат „забравени“ или „анонимизирани“ следвайки процедурите описани в Политиката за поверителност и Информация за бисквитки.

Чл.22. (1) Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

Чл.23. За пълното функциониране на Платформата се събират и обработват различни видове информационни данни, с които можете  да се запознаете в нашата Политиката за поверителност .

IX. Изменение и достъп до общите условия

Чл.24. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл.25. Доставчикът публикува тези общи условия на интернет адреса на сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. Прекратяване

Чл.26. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи: 

  • При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 
  • По взаимно съгласие на страните в писмен вид; 
  • Едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
  • При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  • При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
  • В случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на Платформата. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
  • В случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за оставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

XI. Допълнителни разпоредби

Чл.27. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл.28. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл.29. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.